Theologiai Szemle

ISSN: 
0133-7599
2019:   EK
2018:   EK
2017:   EK
2016:   EK
2015:   EK
2014:   EK
2013:   BTK-TTK - EK - HFK
2012:   BTK-TTK - EK - HFK
2011:   BTK-TTK - EK - HFK
2010:   BTK-TTK - EK - HFK